ESTADÍSTICA DELS NOMS I ELS COGNOMS DE LA POBLACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AJUDA)

La publicació de Estadística dels noms i els cognoms de la població de la Comunitat Valenciana permet la selecció, la visualització i el tractament de la informació estadística, per mitjà de les possibilitats de delimitar el territori sobre el qual es vol obtindre resultats, realitzar consultes sobre les categories d'interés en una taula i triar la ubicació de les variables.

El procés de confecció d'una consulta consta de 5 passos:

Pas 1 de 5: selecció de l'any

En primer lloc s'haurà de seleccionar l'any sobre el qual es realitzarà la consulta.

Per a la selecció de l'any, cal situar-se sobre l'any en qüestió i a continuació polsar "Seleccionar". Esta selecció permet la visualització del següent bloc de "Variables" associades a eixe any.

Pas 2 de 5: selecció de variable

De la llista mostrada en el bloc "Variables" se selecciona la variable desitjada i es polsa "Accedir". Únicament és possible seleccionar una variable per consulta.

Pas 3 de 5: selecció d'una consulta associada a la variable

A continuació es mostra una llista de consultes (taules estadístiques) disponibles associades a la variable seleccionada. En este punt, se selecciona la taula estadística segons les variables de classificació que interessen. Es pot utilitzar el filtre de variables de classificació per a visualitzar únicament aquelles taules estadístiques que inclouen una variable determinada. Una vegada triada la taula estadística, cal polsar-hi damunt.

Pas 4 de 5: selecció de valors a visualitzar i la seua disposició

En el cas de voler obtindre la distribució de freqüències d'un nom o cognom, s'haurà d'escriure este en el requadro corresponent i a continuació polsar "Aplicar" abans de realitzar qualsevol altra selecció.

En les consultes que es referixen als noms o cognoms més freqüents, només es pot seleccionar un dels valors de cada una de les variables de classificació i territorials.

En cas de desitjar delimitar la selecció, s'utilitzaran els filtres de busca disponibles.

4.1. Selecció de valors territorials

- La zona superior esquerra "Busca avançada del territori" permet el filtrat per mitjà de text o llistes jerarquitzades per a delimitar el conjunt de valors (categories) disponibles del territori. Introduint un text i "Buscar" o situant-se sobre un/uns valors i "Filtrar", es delimita una selecció en la zona superior dreta de la pantalla "Seleccionar territori". Esta selecció pot també realitzar-se de forma directa sobre el mencionat bloc sense utilitzar busca o filtrat.

Quan en “Filtrar província” o “Filtrar comarca” se selecciona l'opció _Sense Filtre (sense províncies) o _Sense Filtre (sense comarques), estos territoris deixen de ser valors possibles en “Seleccionar Territori” i a més deixen de ser tinguts en compte en els criteris d'ordenació en què es mostren la resta dels territoris.

En cas d'optar per seleccions massives, aquelles que comencen per _ en "Seleccionar Territori", llavors no és possible afegir seleccions de valors individualitzats.

4.2. Selecció d'altres valors

- Per a cada bloc de selecció de valors (variable de classificació), cal posicionar-se sobre els valors a representar en la consulta. Tots els blocs disposen de l'opció "_Tots els valors" per a facilitar el procés de selecció.

4.3. Seleccionar la visualització de la consulta

- Per a cada variable de classificació s'indica si es mostrarà en Fila o en Columna.

Finalment, polsant Consultar selecció s'accedix a la pàgina de visualització de resultats.
Per a tornar cap arrere –a la pàgina de selecció de variables– cal fer-ho polsant el botó Volver

Pas 5 de 5: resultat de la selecció

S'obri una finestra emergent amb els resultats presentats en forma de taula HTML, i assenyala quines variables s'estan visualitzant en cada ubicació (fila i columna). Es visualitzen, a més, les unitats de mesura de la informació i la font d'esta.

Es pot optar per descarregar la taula seleccionada en format PC-AXIS, així com el programa PC-AXIS.