NOMS DELS RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

NOTES METODOLÒGIQUES

L'explotació estadística del Padró oferix resultats que permeten realitzar estudis sobre noms i cognoms dels residents a la Comunitat Valenciana a partir de les dades nominatives –escrites en majúscules i sense accents- que apareixen en els fitxers padronals i que permeten realitzar un recompte dels noms i cognoms més freqüents. És important recalcar que en ambdós casos es tracta d'un recompte de grafies. En el cas dels noms i a fi d'aconseguir una major homogeneïtzació s'han desestimat totes les partícules que s'han identificat com a articles o preposicions. Tampoc es vol deixar d'assenyalar que esta informació no és exhaustiva quant a la distribució dels noms i els cognoms perquè pot tindre errors de gravació difícilment esmenables.

L'explotació realitzada permet conéixer els noms i cognoms més freqüents, així com les freqüències de noms i cognoms per a qualsevol àmbit de la Comunitat Valenciana, prenent en consideració les variables d'edat i nacionalitat en el cas dels noms i la nacionalitat en el cas dels cognoms.

Quan s'utilitza l'aplicació per a obtindre distribucions de freqüències d'un nom o cognom concret, llavors s'oferix una sèrie de noms o cognoms semblants obtinguts de la informació de base, per mitjà de procediments de comparació de cadenes de caràcters.

A fi de salvaguardar el secret estadístic no s'oferixen resultats sobre aquells noms o cognoms la freqüència absoluta dels quals per al total de la Comunitat Valenciana és inferior a 15 i a més, en cada una de les taules que puga construir l'usuari tampoc figurarà informació per a aquelles freqüències absolutes menors de 5.